Meng Liu, Qiang Zhang, Zhongping Li, Jimmy Gu, John D Brennan, and Yingfu Li (2016)

Programming a topologically constrained DNA nanostructure into a sensor

NATURE COMMUNICATIONS, 7.

Document Actions